Spływ Popradem Czysta Frajda – musisz wiedzieć, co zyskujesz!

 • najlepszy, optymalnie dobrany do warunków panujących na Popradzie sprzęt oraz akcesoria
 • najdłuższe na Popradzie doświadczenie w organizacji spływów indywidualnych i grupowych #spływczystafrajda
 • pozytywne emocje i niezapomniane przeżycia #liczysięfrajda
 • bliski kontakt z piękną przyrodą #pięknybeskid
REZERWUJĘ SWÓJ SPŁYW POPRADEM! tel. 509 99 88 12 CHCĘ, DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SPŁYW POPRADEM! mail: POCZTA@CZYSTAFRAJDA.PL

 

Informacje i opinie naszych Klientów znajdziesz również tu:

Spływ Popradem Czysta Frajda to doskonała przygoda dostępna dla każdego niezależnie od wieku i poziomu sprawności fizycznej.

Nasze największe doświadczenie w organizacji spływu Popradem oraz najlepszy na tej rzece sprzęt – dobrany optymalnie do realnie panujących na niej warunków – to gwarancja Twojego bezpieczeństwa i komfortu. Po prostu wiemy, co jest istotne i na co zwrócić największą uwagę, by Twoja przygoda zakończyła się z jeszcze większym uśmiechem niż się zaczynała. To my przecieraliśmy tutejsze szlaki i ustalaliśmy obowiązujące na naszej rzece standardy.

Więc, przede wszystkim przed rozpoczęciem każdego spływu przeprowadzamy dla Ciebie staranny i rzeczowy instruktarz, podczas którego odwołujemy się do doświadczenia wypracowanego przez 9 lat naszej praktyki. Ponad to przed wypłynięciem otrzymujesz od nas kamizelkę asekuracyjną lub kamizelkę ratunkową (którą to, trzeba mieć cały czas na sobie).

Pamiętaj! My zapewniamy Ci optymalny sprzęt i największe na rzece Poprad doświadczenie, jednak to Ty osobiście masz bardzo wymierny wpływ na swoje bezpieczeństwo.

Wszystkie istotne zasady korzystania z naszych spływów Popradem zawarliśmy w poniższym Regulaminie:

 

REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU W WYPOŻYCZALNI „CZYSTA FRAJDA”

 1. Poniższy regulamin określa warunki wypożyczenia kajaków, pontonów i oprzyrządowania z nimi współpracującego od firmy „Czysta Frajda”, zwanej dalej Wypożyczalnią przez Osoby Wypożyczające.
 2. Osoby Wypożyczające – oznacza osoby wypożyczające (wynajmujące) kajaki / pontony wraz z oprzyrządowaniem z nimi współpracującym od Wypożyczalni na spływ kajakowy / pontonowy organizowany przez te osoby na własną odpowiedzialność.
 3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów pontonowych, jak też spływów kajakowych, a jedynie wypożycza (wynajmuje) kompletny sprzęt niezbędny podczas takiego spływu wraz ze współpracującym z nim oprzyrządowaniem.
 4. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z Cennikiem. Osoba Wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony wcześniej czas wypożyczenia.
 5. Umowa wypożyczenia kajaków / pontonów następuje poprzez podpisanie stosownego Oświadczenia u wydającego sprzęt na wypożyczenie kajaków / pontonów i oprzyrządowania z nimi współpracującego od Wypożyczalni.
 6. Przed rozpoczęciem spływu Wypożyczalnia – korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia oraz dokładając szczególnej staranności – przeprowadza dla Osób Wypożyczających instruktaż. Dotyczy on w szczególności zasad zachowania na wodzie, korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania podczas spływu. Rozpoczęcie spływu następuje po podpisaniu wskazanego w pkt. 5 niniejszego Regulaminu – Oświadczenia, potwierdzającego zapoznanie się z wyżej wymienionymi zasadami i poniższym regulaminem oraz ich akceptacją.
 7. Każda Osoba Wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za cały wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i jest zobowiązana do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy – zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 8. W razie utraty lub nieodwracalnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu Osoba Wypożyczająca jest zobowiązana zwrócić Wypożyczalni równowartość 100 % ceny wartości nowego sprzętu.
 9. Osoby Wypożyczające są zobowiązane do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię, osoby ją reprezentujące oraz służby do tego uprawnione.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, mienia lub śmierci uczestników spływów.
 11. Ponadto Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowywanie się Osób Wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogłyby one dokonać w stosunku do innych osób lub firm.
 12. Osoba znajdująca się na pontonie, a wyznaczona z ramienia Wypożyczalni – znajduje się tam wyłącznie w celach organizacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wymienione w punktach 9 i 10.
 13. Wypożyczalnia wypożycza kajaki / pontony jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą płynąć w kajaku / pontonie wyłącznie pod opieką osoby, która ukończyła 18 lat i wypożyczyła kajak / ponton.
 14. Osoby pełnoletnie płynące wraz z osobami poniżej 18 roku życia ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, jak też za ich zachowanie podczas spływu oraz wyrządzone przez nie szkody
 15. W przypadku grup szkolnych, kolonijnych oraz innych form zgrupowań dzieci i młodzieży korzystających z usług Wypożyczalni – pełna odpowiedzialność za wszystkich niepełnoletnich uczestników spływu ponoszą ich opiekunowie i wychowawcy.
 16. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Wszelkie zmiany dotyczące wcześniej ustalonego terminu, miejsca i godziny rozpoczęcia i zakończenia spływów muszą zostać zaakceptowane przez Wypożyczalnię i mogą być zrealizowane wyłącznie na jego warunkach.
 18. Każdy spór wynikły w związku z realizacją świadczenia usług przez Wypożyczalnię strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygały na drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 19. W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.

Załączniki:

 1. Cennik usług.
 2. Cennik kosztów naprawy szkód wyrządzonych przez Osoby wypożyczające na wypożyczonym sprzęcie.

Oświadczenie:

Podpisując stosowne oświadczenie na wypożyczenie kajaków / pontonów z Wypożyczalnią prowadzoną przez firmę „Czysta Frajda” Osoby Wypożyczające oświadczają, że:

 1. zapoznały się z Regulaminem Wypożyczalni i przyjmują opiekę i odpowiedzialność materialną za powierzone mienie wypożyczane od Wypożyczalni.
 2. Biorą udział w spływie kajakowym/pontonowym zorganizowanym przez siebie samych, na własną odpowiedzialność.
 3. Znane są im wszelkie zagrożenia związane z udziałem w spływie kajakowym/pontonowym i nie będą zgłaszać w przyszłości żadnych roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu swojego udziału w w?w spływie zorganizowanym przez siebie, na własną odpowiedzialność.
 4. Stan ich zdrowia umożliwia udział w spływie kajakowym/pontonowym zorganizowanym przez siebie na własną odpowiedzialność, a w trakcie spływu będą stosować się do zarządzeń Wypożyczalni, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej w szczególności: zakazu spożywania alkoholu i narkotyków przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na niej, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych w czasie płynięcia wypożyczonym kajakiem, nie oddalania się od grupy na wodzie, a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania spływu kajakowego zorganizowanego przez siebie na własną odpowiedzialność.
 5. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podpisanym oświadczeniu, które składają do celów związanych z obsługą i realizacją wypożyczenia.
 6. W trakcie trwania spływu kajakowego/pontonowego są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania.

Spływ Popradem Czysta Frajda – jest najlepszy dla Ciebie, jeśli:

 • liczy się dla Ciebie bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich
 • lubisz korzystać z lokalnych atrakcji i poznawać nowe miejsca
 • chętnie wybierasz produkty/usługi sprawdzone i polecane przez innych
 • zwyczajnie nie masz pewności, czy spływ Popradem z Czystą Frajdą to atrakcja dla Ciebie

Jeśli tak, wszystkie potrzebne informacje znajdziesz tutaj:

 

REZERWUJĘ SWÓJ SPŁYW POPRADEM! tel. 509 99 88 12 CHCĘ, DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SPŁYW POPRADEM! mail: POCZTA@CZYSTAFRAJDA.PL

 

Informacje i opinie naszych Klientów znajdziesz również tu: