Spływ
Popradem
CZYSTA FRAJDA

Spływy pontonem dla każdego

najlepsze dla rodzin z dziećmi, znajomych oraz par

Spływy pontonem dla szkół, kolonii i obozów

bezpieczne dla grup dzieci i młodzieży

Najlepsza oferta dla firm

profesjonalne rozwiązania na wyjazdy integracyjne dla grup firmowych

REGULAMIN I WARUNKI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU W WYPOŻYCZALNI "CZYSTA FRAJDA"

I. Warunki ogólne.
Poniższy regulamin określa warunki wypożyczenia kajaków/ pontonów wraz z oprzyrządowaniem od firmy „Czysta Frajda”, zwanej dalej „Wypożyczalnią” przez Osoby Wypożyczające.
Osoby Wypożyczające – są to osoby, które wypożyczają (wynajmują) kajak/ ponton wraz z oprzyrządowaniem od Wypożyczalni na spływ organizowany przez siebie na własną odpowiedzialność.
Wypożyczalnia wyłącznie wypożycza (wynajmuje) kompletny sprzęt niezbędny do spływu wraz ze współpracującym z nim oprzyrządowaniem. 
II. Warunki wypożyczania sprzętu.
Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności. Osoba Wypożyczająca sprzęt wnosi opłatę za uzgodniony wcześniej czas wypożyczenia.
Umowa na wypożyczenie kajaka / pontonu następuje poprzez podpisanie stosownego Oświadczenia. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się z poniższym regulaminem oraz jego akceptacją..
Przed rozpoczęciem spływu Wypożyczalnia (korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia oraz dokładając szczególnej staranności) przeprowadza dla Osób Wypożyczających instruktaż. Dotyczy on w szczególności zasad zachowania na wodzie i korzystania z wypożyczonego sprzętu. Dotyczy też wszelkich zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania podczas spływu.
Osoby Wypożyczające zobowiązują się do zastosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię, osoby ją reprezentujące oraz służby do tego uprawnione.
III. Warunki odpowiedzialności.
Każda Osoba Wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za cały wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody. Tym samym zobowiązuje się ona do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy (zgodnie z rzetelną wyceną dokonaną przez Wypożyczalnię).
W razie utraty lub nieodwracalnego zniszczenia wypożyczonego sprzętu Osoba Wypożyczająca zobowiązuje się zwrócić Wypożyczalni równowartość 100 % ceny wartości nowego sprzętu.
Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, mienia lub śmierci uczestników spływów.
Ponadto Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowywanie się Osób Wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogłyby one dokonać w stosunku do innych osób lub firm.
Osoba wyznaczona z ramienia Wypożyczalni będąca na pontonie – znajduje się tam wyłącznie w celach organizacyjnych. Nie ponosi ona odpowiedzialności za sytuacje wymienione w punktach 9 i 10.
Wypożyczalnia wypożycza kajaki / pontony jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Osoby pełnoletnie, które płyną wraz z osobami poniżej 18 roku życia ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zachowanie podczas spływu oraz ewentualnie wyrządzone szkody
W przypadku grup szkolnych, kolonijnych oraz innych form zgrupowań dzieci i młodzieży korzystających z usług Wypożyczalni – pełną odpowiedzialność za wszystkich niepełnoletnich uczestników spływu ponoszą ich opiekunowie i wychowawcy.
IV. Warunki w kwestii zmian.
Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku podejrzenia, że Wypożyczający znajdują się pod wpływem środków odurzających.
Wszelkie zmiany dotyczące wcześniej ustalonego terminu, miejsca i godziny rozpoczęcia i zakończenia spływu muszą zostać w pełni zaakceptowane przez Wypożyczalnię.
V. Warunki wyjaśniania sporów.
Każdy spór wynikły w związku z realizacją świadczenia usług przez Wypożyczalnię strony będą w pierwszej kolejności rozstrzygały na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia przez strony sprawy takie będą kierowane do sądu właściwego dla Wypożyczalni.
W sprawach nie uregulowanych treścią niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach Turystycznych.
Spływ Popradem Czysta Frajda, czyli oświadczenie uczestnika.

Podpisując stosowne oświadczenie na wypożyczenie kajaków / pontonów z Wypożyczalnią prowadzoną przez firmę „Czysta Frajda” Osoby Wypożyczające oświadczają, że:

Zapoznały się z Regulaminem Wypożyczalni i przyjmują opiekę i odpowiedzialność materialną za powierzone mienie wypożyczane od Wypożyczalni.
Biorą udział w spływie kajakowym/pontonowym zorganizowanym przez siebie samych, na własną odpowiedzialność.
Znają wszelkie zagrożenia związane z udziałem w spływie kajakowym/pontonowym. Nie będą zgłaszać teraz i w przyszłości żadnych roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu swojego udziału w w/w spływie.
Stan ich zdrowia umożliwia udział w spływie kajakowym/pontonowym zorganizowanym przez siebie na własną odpowiedzialność. W trakcie spływu będą stosować się do zarządzeń Wypożyczalni, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej. W szczególności są to: zakaz spożywania alkoholu i narkotyków przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na niej. Jest to także obowiązek zakładania kamizelek asekuracyjnych lub kamizelek ratunkowych w czasie spływu pontonem/kajakiem. A także nie stwarzanie w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych podczas trwania spływu.
Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w podpisanym Oświadczeniu. Dane te  do celów związanych z obsługą i realizacją wypożyczenia pontonów/kajaków wraz z oprzyrządowaniem.
W trakcie trwania spływu kajakowego/pontonowego zobowiązują się przestrzegać przepisy porządkowe i inne obowiązujące w miejscu przebywania.

Usługi Rekreacyjne "Czysta Frajda"
Janusz Nosal
NIP: 734-110-53-76

Nasze linki

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zarezerwować swój spływ Popradem

Copyright 2023 © Spływ Popradem - Czysta Frajda