REGULAMIN DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH I GRUP ZORGANIZOWANYCH

WYPOŻYCZAJĄCYCH SPRZĘT PONTONOWY I KAJAKOWY

 

 1. Regulamin określa warunki korzystania z usług firmy „Czysta Frajda” zwanej też dalej Wypożyczalnią.
 2. Wypożyczalnia nie organizuje spływów pontonowych ani kajakowych, a jedynie udostępnia i wypożycza cały niezbędny podczas spływu sprzęt oraz wszelkie akcesoria.
 3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 4. Każdy Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za cały wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy – zgodnie z cennikiem zamieszczonym w poniższym Regulaminie. Natomiast za utratę bądź nieodwracalne zniszczenia sprzętu – Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić Wypożyczalni równowartość 100% ceny wartości nowego sprzętu lub pokrycie kosztów jego profesjonalnej naprawy.
 5. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, mienia lub śmierci uczestników spływów.
 6. Przed rozpoczęciem spływu Wypożyczalnie – korzystając ze swoich doświadczeń i ze szczególną starannością – przeprowadza instruktaż dotyczący zachowania na wodzie, korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa koniecznych do zastosowania podczas spływu. Rozpoczęcie spływu przez Wypożyczającego jest równoznaczne z zapoznaniem się z nimi oraz poniższym regulaminem – a także ich akceptacją.
 7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko i wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i wyrządzone przez nich szkody.
 8. Firma „Czysta Frajda” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać w stosunku do innych osób lub firm.
 9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu pływającego w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.
 11. Wszelkie zmiany dotyczące wcześniej ustalonego terminu, miejsca i godziny rozpoczęcia i zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczającego i mogą być zrealizowane wyłącznie na jego warunkach.
 12. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej lub na podstawie kodeksu cywilnego w sadzie właściwym dla Wypożyczalni.

„Czysta Frajda” proponuje ze swej strony wynajęcie wyszkolonych instruktorów.